ข่าวการฝึกอบรม 
ข่าวการฝึกอบรม
อ่านทั้งหมด     


ข่าวการฝึกอบรม

ลำดับที่

                                                                                           รายชื่อการฝึกอบรม                                                                              
1
2
3
4
5

6

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ว 425) (13 พย 61)

7

หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

8

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ว 447) (22 พย 61)

9

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (The 20TH TSAE National Conference and The 12TH TSAE Internalional Conference : TSAE 2019) (27 พย61)

10
ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562 (ว 473) (6 ธค61)

11

ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ว 485) (6ธค61)

12

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ ๒๓ (7ธค61)

13
14
15
16
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIIFA TES) ฉบับใหม่หรือเพิ่มเติม (ว 14) (7 มค 62)  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การฝึกอบรม ด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 หลักสูตร (ว 21) (8 มค62)  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร (ว 22) (8 มค62)  
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการเกษียณอายุราชการ) (กษ 0406/22) (4 มค62)  
ประชาสัมพันธ์ บริษัท อารยะ คอนซัลติ้ง จำกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 6 หลักสูตร 

 

ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
ไม่มีข้อความเยี่ยมชม

สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8484 โทรสาร 0-2282-0290 E-mail: [email protected]