นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
 
« ธันวาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

------- E-Learning นะจะ --------
 
VDO Conference 
VDO Conference สื่อการสอนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 3 ก.พ - 23 มิ.ย 59 (23/06/2559)
โครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 19 พค 2559 (09/06/2559)
การบรรยายพิเศษผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558 (13/10/2557)
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (13/10/2557)
การนำเสนอผ่านระบบ Video Conference เรื่อง ผลงานทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2557 (10/10/2557)
การประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง บทบาทภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใต้โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา (25/07/2557)
การบรรยายพิเศษผ่านระบบ Video Conference เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก กบข. (28/06/2556)
การบรรยายพิเศษผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer (11/04/2556)
การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานผ่านระบบ VDO Conference โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (30/10/2555)
การเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference วันที่ 20 กันยายน 2554 (21/09/2554)
อ่านทั้งหมด     
ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม 
อ่านทั้งหมด     
VDO หลักสูตรการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชี ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 (03/11/2557)
การสัมมนาผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารงาน ปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2557 (27/10/2557)
การประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2557 เรื่อง "Audit Quality Focus" ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2557 (15/10/2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สอบบัญชี ระดับ 1 - 2 หลักสูตร คุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2557 (08/09/2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สอบบัญชี ระดับ 1 - 2 หลักสูตร คุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557 (24/08/2557)
การอบรม หลักสูตร การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 (14/08/2557)
การอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 (14/08/2557)
การอบรม หลักสูตร การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 (25/07/2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 (11/06/2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2557 (21/05/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8484 โทรสาร 0-2282-0290
E-mail: ado@cad.go.th